Chậu đá mài hình trứng r30 x h30 ( chậu cây nội thất )

150.000